Angular: 69 pytań

Jakbyś wytłumaczył architekturę Angulara?

mid

Z jakich wzorców korzystałeś podczas dotychczasowej pracy w Angularze?

mid

Dlaczego _two-way data binding _nie jest dobrym rozwiązaniem?

mid

Jakie wskazówki dałbyś osobom zaczynającym korzystać z Angulara (czego się wystrzegać, np. dodawania wszystkiego do jednego modułu)?

mid

Jakie wzorce projektowe zauważyłeś w Angular?

junior

Czym jes NgZone? Czy aplikacja w Angularze może działać bez NgZone?

senior

Angularowa aplikacja to drzewo komponentów czy widoków?

senior

Co może być źródłem dla ngrx/effects poza stream'em akcji wysyłanych do Store?

mid

W jaki sposób zmienić synchroniczny observable of() na asynchroniczny stream?

mid

Czym są meta reducery w NgRx?

mid

W jaki sposób korzystając z ngIf "as" syntax można uzyskać dostęp do falsy value wyemitowanej przez stream?

mid

Opisz sposoby obsługi błędów podczas korzystania z biblioteki RxJS.

mid

Opisz różnicę między operatorami share i shareReplay w bibliotece RxJS.

mid

Wymień sposoby na uzyskanie _multicastingu _w RxJS.

mid

Omów różnicę pomiędzy hot/cold observable (RxJS).

mid

Wymień rodzaje flattening operators z biblioteki RxJS i omów podstawowe różnice między nimi.

mid

Kiedy użyjesz interfejsu, a kiedy klasy w TypeScript?

junior

W jaki sposób zaimplementujesz cache zapytań http w Angularze?

mid

Omów czynności wykonywane w ramach zmiany route'a.

mid

Czym są entryComponents? Wymień przykładu _entryComponents _w aplikacji Angularowej.

senior

Jakie korzyści daje nam użycie AsyncPipe przy subskrypcji? Wymień 3.

mid

Co spowoduje uruchomienie procesu change detection w komponencie z _changeDetectionStrategy _ustawioną na OnPush?

mid

Opisz czynności wykonywane w ramach procesu change detection.

senior

Podaj kilka sposobów na poprawienie wydajności aplikacji.

mid

W jaki sposób zaimplementować własną dyrektywę, która pozwoli na dodanie/usunięcie elementu z drzewa DOM na podstawie parametru wejściowego (Input property)?

senior

Do czego służy klasa ChangeDetectorRef?

mid

Wyjaśnij jak działa system detekcji w Angularze?

mid

Co to są pipes? co oznacza, że pipe może być pure?

mid

co to jest JIT i AOT - i jakie są różnice pomiędzy nimi

mid

Wymień Life Cycle Hooks i podaj, który wykonuje się jako pierwszy.

junior

Kiedy nie musimy sami anulować subskrypcji?

junior

Jaki problem rozwiązuje funkcja SwitchMap z RxJS

mid

Jaka jest widoczność usługi, zarejestrowanej na poziomie modułu? w całej aplikacji, czy tylko w tym danym module?

mid

W jaki sposób możesz sobie pomoć z debuggowaniem routingu? (włączyć enableTracing)

junior

Czym jest ngZone i jak możesz je wykorzystać do poprawienia wydajności aplikacji?

senior

Jak złapać referencję do konkretnej instancji dyrektywy nałożonej na dany element?

mid

Jak w poprawny sposób w klasie komponentu uchwycić referencję do komponentu zagnieżdzonego w templatce?

junior

Jakbyś skomunikował komponenty, które nie są w bezpośredniej relacji rodzic-dziecko?

junior

Czym są entryComponents?

mid

Jakbyś zanimował element, który pojawia się i znika za pomocą dyrektywy *ngIf

mid

Jak poradziłbyś sobie z doklejaniem tokena do każdego żądania http?

mid

Do czego służą pipes?

junior

Omów różnice między kompilacjami AOT i JIT.

senior

Czy jeden komponent może być zadeklarowany w wielu modułach?

junior

Jakie znasz dwa podejścia do tworzenia forumlarzy? jakie są główne różnice?

junior

Którego hooka cyklu życia użyłbyś, aby odpiąć się od subskrypcji?

junior

Wymień hooki cyklu życia komponentu, omów krótko do czego służą

junior

Omów jak wygląda data flow w Angular (dane płyną w dół, eventy w górę...)

mid

W jaki sposób sprawdzisz podczas zmiany state'a czy użytkownik ma uprawnienia do jego wyświetlenia?

mid

W jakii sposób można dynamicznie wyrenderować komponent wraz z bindingami w AngularJS?

senior

Jaka jest różnica pomiędzy komponentem, a dyrektywą?

mid

Za co odpowiada dekorator @Injectable() w serwisach

mid

Do czego służą guardy, wymień zastosowania

mid

Jak dostarczyć dane do widoku, przed aktywacją routa

mid

Jakie hooki cyklu życia komponentu uruchamiają się za każdym razem jak rusza system detekcji

mid

Jakie akcje powodują uruchomienie się systemu detekcji

mid

Czym jest lazy loading i jak go zaaplikować w aplikacji?

mid

Jakie znasz techniki manipulacji drzewem DOM? (np. klasa Renderer2)

mid

(Angular 2+; TypeScript) private, public, protected - do czego służą, na co wpływają.

mid

Omów różnice w instancjonowaniu serwisów w AngularJS i Angular 2+

mid

(AngularJS) ng-hide/ng-show vs ng-if - omów różnice

mid

(Angular 2+) Omów zarządzanie subskypcjami strumieni. Kiedy i które subskrypcje należy zamykać explicite?

mid

(Angular 2+) constructor vs ngOnInit - czym się różnią i co leży w nich umieszczać

mid

(Angular 2+) Promise vs Observable - omów różnice, kiedy stosujemy jeden a kiedy drugi?

mid

(Angular 2+) Zakładając, że pracujemy na bardzo dużej aplikacji - jakie znasz narzędzia i mechanizmy do optymalizacji wydajności i czasu ładowania aplikacji?

mid

Jaka jest różnica pomiędzy <button value="..."> a <button [value]="...">

junior

Co to znaczy, że serwis jest singletonem

junior

Jak przesłać dane podczas zmiany routa, czy za pomocą dekoratorów Input oraz Output jest to możliwe?

junior

Wymień sposoby komunikacji komponentów w Angular 4 (np. poprzez dekoratory Input / Output lub bidirectional service).

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!